Terms and Conditions

The general terms and conditions in English can be found below on the page. In case of a legal dispute, the Czech version of these terms will be applied.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti AAU Bookstore, se sídlem Anglo-americká vysoká škola, z.ú. Letenská 120/5, 118 00 Praha 1, IČO, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. U 501/MSPH vedeném u Městský soud v Praze, e -mail info@aauni.edu,  telefonní číslo +420 257 530 202 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách shop.aauni.edu

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://shop.aauni.edu/gdpr/

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
 2. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 3. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 4. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 5. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 6. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 7. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
 2. Koupě Zboží je možná osobně v univerzitním obchodě na adrese AAU Bookstore, Letenská 120/5, 118 00 Praha 1 a přes webové rozhraní E-shopu.
 3. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém/anglickém jazyce.
 2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
 4. a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
 5. b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
 6. c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 7. d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.
 8. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 9. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 10. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.  
 11. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 12. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 13. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 14. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 15. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 16. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 17. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 18. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
 19. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 20. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
 21. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 22. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 23. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
 24. a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do data uvedeného na faktuře.
 25. b) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
 26. Faktura bude vystavena v elektronické podobě a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
 27. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
 2. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
 3. a) Osobní odběr v univerzitním obchodě na adrese AAU Bookstore (Student lounge), Letenská 120/5, 118 00 Praha 1
 4. b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna.
 5. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenska.
 6. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 7. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. VI.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 8. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 9. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. VI.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 10. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
 11. a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 12. b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 13. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. VI.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:
 2. a) má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
 3. b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
 4. c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
 5. d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
 6. e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
 7. f) není zatíženo právy třetích stran.
 8. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 9. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č.1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.
 10. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
 11. a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 12. b) na odstranění vady opravou Zboží;
 13. c) na přiměřenou slevu z Ceny;
 14. d) na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
 2. a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 3. b) na odstranění vady opravou Zboží;
 4. c) na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

 1. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
 2. a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
 3. b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
 4. c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
 5. d) došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.
 6. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
 7. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 8. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 9. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 10. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
 11. a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
 12. b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
 13. c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
 14. d) kdy to vyplývá z povahy Zboží.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č.2 Podmínek.
 3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
 4. a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
 5. b) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
 6. c) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 7. d) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.
 8. Lhůta k odstoupení dle čl. VIII.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
 10. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. VIII.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
 11. Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
 12. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. VI.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
 2. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy bookstore@aauni.edu. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 3. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 4. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny
 5. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 6. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 7. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
 8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 24.dubna 2024.

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  AAU Bookstore

                                    Anglo-americká univerzita, z.ú.

Letenská 120/5,

118 00 Praha 1

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                  AAU Bookstore

                                    Anglo-americká univerzita, z.ú.

Letenská 120/5,

118 00 Praha 1

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti AAU Bookstore („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:

 

 TERMS AND CONDITIONS 

These general terms and conditions ("Terms") of AAU Bookstore, established by Anglo-American College, Inc. Letenská 120/5, 118 00 Prague 1, ID No., registered in the Commercial Register under No. U 501/MSPH kept at the Municipal Court in Prague, e-mail info@aauni.edu, telephone number +420 257 530 202 ("We" or "Seller") regulate in accordance with the provisions of Section 1751(1) of Act No. 89/2012 Coll, Civil Code, as amended (the "Civil Code"), the mutual rights and obligations of You, as buyers, and Us, as sellers, arising in connection with or based on the purchase contract (the "Contract") concluded through the E-shop on the shop.aauni.edu website

All information about the processing of your personal data is contained in the Personal Data Processing Policy, which can be found here https://shop.aauni.edu/gdpr/

The provisions of these Terms and Conditions form an integral part of the Contract. The Agreement and the Terms and Conditions are drawn up in the Czech language. We may unilaterally amend or supplement the Terms and Conditions. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of effectiveness of the previous version of the Terms.

As you know, we primarily communicate remotely. Therefore, our Contract is also subject to the use of remote means of communication that allow us to agree with each other without the simultaneous physical presence of Us and You, and the Contract is thus concluded remotely in the E-shop environment, through the interface of the website ("E-shop web interface").

If any part of the Terms contradicts what we have mutually agreed as part of the process of Your purchase on Our E-Shop, that particular agreement will take precedence over the Terms.

 1. SOME DEFINITIONS
 2. Price is the amount of money you will pay for the Goods;
 3. The price for shipping is the amount of money you will pay for delivery of the Goods, including the cost of packing them;
 4. The total price is the sum of the Price and the Shipping Price;
 5. VAT is value added tax according to the applicable legislation;
 6. The invoice is a tax document issued in accordance with the Value Added Tax Act for the Total Price;
 7. An Order is Your irrevocable proposal to enter into a Contract for the purchase of Goods with Us;
 8. You are the person buying on Our E-shop, legally referred to as the buyer;
 9. Goods are everything you can buy on the E-shop.

 

 1. GENERAL PROVISIONS AND INSTRUCTIONS
 2. Purchase of the Goods is possible in person at the university shop at AAU Bookstore, Letenská 120/5, 118 00 Praha 1 and via the web interface of the E-shop.
 3. When purchasing the Goods, it is Your responsibility to provide Us with all information correctly and truthfully. We will therefore consider the information you have provided to Us when ordering the Goods to be correct and truthful.

 

III. CONCLUSION OF THE CONTRACT

 1. The contract with Us can be concluded in Czech/English language.
 2. The contract is concluded remotely via the E-shop, with the costs of using remote means of communication being borne by you. However, these costs do not differ in any way from the basic rate you pay for the use of these means (i.e. in particular for access to the Internet), so you do not have to expect any additional costs charged by Us beyond the Total Price. By submitting an Order, You agree to Our use of remote communication facilities.
 3. In order for us to conclude the Contract, you need to create a draft Order on the E-shop. This proposal must include the following information:
 4. a) Information about the Goods you are purchasing (on the E-shop you mark the Goods you are interested in purchasing with the "Add to Cart" button);
 5. b) Information about the Price, Shipping Charge, method of payment of the Total Price and the desired method of delivery of the Goods; this information will be entered as part of the creation of the Order proposal within the user interface of the E-shop, while the information about the Price, Shipping Charge and Total Price will be given automatically based on the Goods and their delivery method selected by you;
 6. c) Your identification and contact details to enable us to deliver the Goods, in particular your name, surname, delivery address, telephone number and email address;
 7. d) In the case of a Contract under which we will supply the Goods to you on a regular and recurring basis, also how long we will supply the Goods to you.
 8. During the creation of the draft Order, the Customer may change and check the data until its creation. After checking by pressing the "Order binding payment" button, the Order will be created. However, before pressing the button you must confirm that you have read and agreed to these Terms and Conditions, otherwise you will not be able to create the Order. The checkbox is used to confirm and agree. After pressing the "Order binding payment" button, all completed information will be sent directly to us.
 9. We will confirm your Order as soon as possible after it is delivered to Us by a message sent to your e-mail address specified in the Order. The confirmation will include a summary of the Order and these Terms and Conditions. Confirmation of the Order by Us shall constitute the conclusion of the Contract between Us and You. The Terms as in force on the date of the Order form an integral part of the Contract.
 10. There may be occasions when we are unable to confirm your Order. This includes situations where the Goods are not available or where you order more Goods than we are able to supply. However, we will always provide you with information about the maximum number of Goods in advance within the E-shop and it should not come as a surprise to you. In the event that there is any reason why we cannot confirm an Order, we will contact you and send you an offer to enter into a Contract in a form amended from the Order. In such a case, the Contract will be concluded at the time You confirm Our offer.
 11. In the event that an obviously incorrect Price is indicated within the E-shop or in the Order proposal, we are not obliged to deliver the Goods to you at that Price even if you have received confirmation of the Order and therefore the Contract has been concluded. In such a situation, we will contact you immediately and send you an offer to enter into a new Contract in an amended form compared to the Order. The new Contract is then concluded when You confirm Our offer. In the event that You do not confirm Our offer even within 3 days of sending it, We shall be entitled to withdraw from the concluded Contract. An obvious error in the Price is considered to be, for example, a situation where the Price does not correspond to the usual price at other retailers or a missing or missing digit.
 12. In the event that the Contract is concluded, you are obliged to pay the Total Price.
 13. In some cases we allow you to take advantage of a discount on the purchase of Goods. In order for the discount to be granted, you must fill in the details of the discount in the predefined field within the Order proposal. If you do so, the Goods will be provided to you at a discount.
 14. USER ACCOUNT
 15. You can access your User Account based on your registration in the E-shop.
 16. When registering for a User Account, it is your responsibility to provide correct and truthful information and to update it if it changes.
 17. Access to the User Account is secured by a username and password. It is your responsibility to maintain confidentiality regarding this access and not to provide this information to anyone. In the event that they are misused, we shall not be liable for this.
 18. The user account is personal and you are not entitled to allow third parties to use it.
 19. The user account may not be available around the clock, especially with regard to necessary hardware and software maintenance.
 20. PRICE AND PAYMENT CONDITIONS, RESERVATION OF TITLE
 21. The price is always indicated in the E-shop, in the Order proposal and of course in the Contract. In the event of a discrepancy between the Price stated for the Goods within the E-shop and the Price stated in the Order Proposal, the Price stated in the Order Proposal shall apply, which shall always be the same as the price in the Contract. Within the Order proposal, the Price for shipping is also indicated, or the conditions under which shipping is free of charge.
 22. The total price is inclusive of VAT including all statutory charges.
 23. Payment of the Total Price will be required from You after the conclusion of the Contract and before delivery of the Goods. You may pay the Total Price in the following ways:
 24. a) By bank transfer. We will send you the information for making the payment within the Order confirmation. In the case of payment by bank transfer, the Total Price is payable by the date stated on the invoice.
 25. b) Cash on delivery. Cash can be paid for the Goods in case of collection at Our premises. In the case of payment in cash on collection in person, the Total Price is payable on receipt of the Goods.
 26. The invoice will be issued in electronic form and will be sent to your e-mail address.
 27. Ownership of the Goods shall pass to you only after you have paid the Total Price and accepted the Goods. In the case of payment by bank transfer, the Total Price is paid by crediting Our account, otherwise it is paid at the time of payment.

 

 1. DELIVERY OF GOODS, TRANSFER OF RISK OF DAMAGE TO GOODS
 2. The goods will be delivered to you by the method of your choice, whereby you can choose from the following options:
 3. a) Personal collection at the university shop at AAU Bookstore (Student lounge), Letenská 120/5, 118 00 Praha 1
 4. b) Personal collection at the company's outlets.
 5. The goods can be delivered only within the Czech Republic and Slovakia.
 6. The delivery time of the Goods always depends on their availability and the chosen method of delivery and payment. The estimated delivery time of the Goods will be communicated to you in the Order confirmation. The time indicated on the E-shop is indicative only and may differ from the actual delivery time. In the case of personal collection at our premises, we will always inform you of the possibility of collecting the Goods by e-mail.
 7. In the event that You breach Your obligation to accept the Goods, except in accordance with Article VI.4 of the Terms, this shall not result in a breach of Our obligation to deliver the Goods to You. At the same time, Your failure to accept the Goods shall not constitute a repudiation of the Contract between Us and You. However, in such a case We shall have the right to withdraw from the Contract on the grounds of Your material breach of the Contract. If We decide to exercise this right, the withdrawal is effective on the date We deliver the withdrawal to You. Withdrawal from the Contract shall not affect any claim for payment of the Price for transport or for damages, if any.
 8. If, for reasons arising on Your side, the Goods are delivered repeatedly or in a different manner than agreed in the Contract, it is Your obligation to reimburse Us for the costs associated with such repeated delivery. The payment details for payment of these costs will be sent to Your email address set out in the Contract and are payable 14 days from receipt of the email.
 9. The risk of damage to the Goods passes to you when you take possession of them. In the event that you do not take delivery of the Goods, except in accordance with Article VI.4 of the Conditions, the risk of damage to the Goods shall pass to you at the time when you had the opportunity to take delivery of the Goods but for reasons beyond your control did not take delivery. The transfer of the risk of damage to the Goods means that from that moment on you bear all consequences related to the loss, destruction, damage or any deterioration of the Goods.
 10. In case the Goods were not listed as in stock in the E-shop and an approximate time of availability was indicated, we will always inform you in case:

(a) an extraordinary failure in the production of the Goods and we will always provide you with a new expected period of availability or information that the Goods cannot be delivered;

 1. b) delay in delivery of the Goods from Our Supplier, and We will always provide You with a new expected delivery time.
 2. In the event that We are unable to deliver the Goods to You even within 30 days of the expiry of the delivery period specified in the Order Confirmation, for whatever reason, We and You shall be entitled to withdraw from the Contract.

VII. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE

 1. We warrant that at the time the risk of damage to the Goods passes under Article VI.7 of the Conditions, the Goods are free from defects, in particular that:
 2. a) it has the characteristics that we have agreed with you, and if not expressly agreed, then those that we have stated in the description of the Goods or those that can be expected in view of the nature of the Goods;
 3. b) it is suitable for the purposes we have stated or for the purposes that are usual for Goods of that type;

(c) corresponds to the quality or workmanship of the agreed sample, if the quality or workmanship has been determined from the sample;

(d) it is in the appropriate quantity and weight;

(e) meets the requirements imposed on it by law;

(f) it is not encumbered by the rights of third parties.

 1. The rights and obligations regarding rights from defective performance are governed by the relevant generally binding legal regulations (in particular the provisions of Sections 1914 to 1925, 2099 to 2117 and 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as amended).
 2. In the event that the Goods are defective, i.e. in particular if any of the conditions under Article VII.1 are not fulfilled, you may notify Us of such defect and exercise the rights arising from the defective performance (i.e. claim the Goods) by sending an e-mail or letter to Our addresses listed in Our identification data. You may also use the sample form provided by Us, which is attached as Appendix 1 to the Terms and Conditions, to make a claim. In exercising the right of defective performance, you must choose how you wish to resolve the defect, and you cannot subsequently change this choice, except in accordance with clause 7.4, without Our consent. We will settle the claim in accordance with the defective performance right You have exercised. In the event that You do not choose to resolve the defect, You shall have the rights set out in clause 7.5 even in situations where the defective performance was a material breach of the Contract.
 3. If the defective performance is a material breach of the Contract, you have the following rights:
 4. a) to remove the defect by supplying new Goods without defect or by supplying the missing part of the Goods;
 5. b) to remove the defect by repairing the Goods;
 6. c) a reasonable discount on the Price;
 7. d) to withdraw from the Contract.

If You choose to resolve the defect according to a) or b) and We do not remedy the defect in this way within a reasonable period of time specified by Us, or if We tell You that We will not remedy the defect in this way at all, You have rights according to c) and d), even if You did not originally request them in the complaint. At the same time, if you choose to remedy the defect by repairing the Goods and We find that the defect is irreparable, We will notify you and you may choose another method of remedying the defect.

 1. If the defective performance is a non-substantial breach of the Contract, you have the following rights:
 2. a) to remove the defect by supplying new Goods without defect or by supplying the missing part of the Goods;
 3. b) to remove the defect by repairing the Goods;
 4. c) a reasonable discount on the Price.

However, if we do not remove the defect in time or refuse to remove the defect, you have the right to withdraw from the Contract. You may also withdraw if you cannot use the Goods properly due to the recurrence of defects after the Goods have been repaired or if there are multiple defects in the Goods.

 1. In the event of a material or immaterial breach, you may not withdraw from the Contract or require delivery of a new item unless you can return the Goods in the condition in which you received them. This does not apply in the following cases:
 2. a) if there has been a change in the condition of the Goods as a result of an inspection to detect a defect;
 3. b) if the Goods were used before the defect was discovered;
 4. c) if the impossibility of returning the Goods in their unaltered condition was not caused by Your act or omission,
 5. d) if the Goods have been sold, consumed or altered by You in the ordinary course of use before the defect was discovered; however, if this has only partially occurred, it is Your obligation to return the part of the Goods that can be returned, in which case You will not be refunded the part of the Prices corresponding to Your benefit from the use of the part of the Goods.
 6. Within 3 days of receipt of the complaint, we will confirm to your email address that we have received the complaint, when we received it and the expected duration of the complaint. We will deal with the complaint without undue delay, but no later than 30 days from receipt. The time limit may be extended by mutual agreement between us. If the time limit expires in vain, you may withdraw from the Contract.
 7. We will inform you about the settlement of the complaint by e-mail. If the complaint is justified, you will be entitled to a refund of the costs reasonably incurred. You are obliged to prove these costs, e.g. by receipts or shipping receipts. In the event that the defect has been rectified by the delivery of new Goods, it is Your responsibility to return the original Goods to Us, but We shall bear the cost of such return.
 8. If you are a business, it is your responsibility to notify and complain about the defect without undue delay after you could have discovered it, but no later than three days after receipt of the Goods.
 9. If you are a consumer, you have the right to exercise your rights under defective performance for defects that occur in consumer Goods within 24 months of receipt of the Goods.
 10. The provisions regarding the right of defect shall not apply in the case of:
 11. a) Goods that are sold at a lower Price, for the defect for which the lower Price was agreed;
 12. b) wear and tear of the Goods caused by their normal use;
 13. c) used Goods to a defect corresponding to the level of use or wear and tear that the Goods had when you received them;
 14. d) where the nature of the Goods so requires.

 

VIII. WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

 1. Withdrawal from the Contract, i.e. termination of the contractual relationship between Us and You from its inception, may occur for the reasons and in the ways specified in this Article or in other provisions of the Terms and Conditions in which the possibility of withdrawal is expressly stated.
 2. In case you are a consumer, i.e. a person purchasing the Goods outside the scope of your business activity, you have the right to withdraw from the Contract without giving any reason within 14 days from the date of delivery of the Goods in accordance with the provisions of § 1829 of the Civil Code. In case we have concluded a Contract, the subject of which is several types of Goods or delivery of several parts of the Goods, this period shall begin on the date of delivery of the last part of the Goods, and in case we have concluded a Contract, on the basis of which we will deliver the Goods to you regularly and repeatedly, it shall begin on the date of delivery of the first delivery. You may withdraw from the Contract by any demonstrable means (in particular by sending an email or letter to Our address as set out in Our identification details). You may also use the model form provided by Us for withdrawal, which is attached as Appendix 2 to the Terms and Conditions.
 3. However, even as a consumer, you may not withdraw from the Contract in cases where the subject matter of the Contract:
 4. a) Goods whose Price depends on financial market fluctuations independent of Our will and may occur during the withdrawal period;
 5. b) Goods that have been customised for you or for your person;
 6. c) Goods in sealed packaging that have been removed from the packaging and cannot be returned for hygiene reasons;
 7. d) delivery of digital content, unless it was delivered on a tangible medium and was delivered with Your prior express consent before the expiry of the withdrawal period and We have told You that You have no right to withdraw from the Contract.
 8. The withdrawal period under Article VIII.2 of the Terms and Conditions shall be deemed to have been observed if You send Us a notice that You withdraw from the Contract during the withdrawal period.
 9. In the event of withdrawal from the Contract, the Price will be refunded to you within 14 days of the effective date of withdrawal to the account from which it was credited or to the account chosen by the withdrawal. However, the amount will not be refunded until you have returned the Goods to us or until you have proved that they have been sent back to us. Please return the Goods to Us clean, including the original packaging where possible.
 10. In the event of withdrawal from the Contract pursuant to Article VIII.2 of the Terms and Conditions, You are obliged to return the Goods to Us within 14 days of withdrawal and You shall bear the costs of returning the Goods to Us. You are, in turn, entitled to a refund of the Shipping Charge by Us, but only in the amount corresponding to the cheapest method of delivery offered by Us for delivery of the Goods. In the event of cancellation due to a breach of the Contract by Us, We shall also pay the costs of returning the Goods to Us, but again only up to the amount of the Shipping Charge corresponding to the cheapest delivery method offered by Us for delivery of the Goods.
 11. You shall be liable to Us for damages in cases where the Goods are damaged as a result of Your handling of them in a manner other than that which is necessary with respect to their nature and characteristics. We will charge You for the damage caused in such a case after the Goods have been returned to Us and the amount charged is due within 14 days. If We have not yet returned the Price to You, We shall be entitled to set off the claim for costs against Your claim for reimbursement of the Price.
 12. We shall be entitled to withdraw from the Contract at any time before we deliver the Goods to you if there are objective reasons why the Goods cannot be delivered (in particular, reasons on the part of third parties or reasons consisting in the nature of the Goods), even before the expiry of the period specified in Article VI.9 of the Conditions. We may also withdraw from the Contract if it is clear that you have intentionally provided incorrect information in the Order. In the event that you are purchasing goods in the course of your business, i.e. as an entrepreneur, we are entitled to withdraw from the Contract at any time, even without giving a reason.

 

 1. DISPUTE RESOLUTION WITH CONSUMERS
 2. We are not bound by any codes of conduct in relation to the buyers within the meaning of Section 1826 (1) (e) of the Civil Code.
 3. We handle consumer complaints via the electronic address bookstore@aauni.edu. We will send information about the handling of the complaint to the buyer's electronic address.
 4. The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID No.: 000 20 869, internet address: http://www.coi.cz, is competent for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the Contract. The online dispute resolution platform located at http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer, who is a consumer, from a purchase contract concluded by electronic means.
 5. the European Consumer Centre Czech Republic, with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is the contact point under Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on online dispute resolution for consumer disputes).

 

 1. FINAL PROVISIONS
 2. If our legal relationship with you contains an international element (for example, we will ship goods outside the Czech Republic), the relationship will always be governed by the law of the Czech Republic. However, if you are a consumer, your rights under the law are not affected by this agreement.
 3. All written correspondence with you will be delivered by email. Our email address is set out next to Our identification details. We will deliver correspondence to Your email address set out in the Agreement, in Your User Account or through which You have contacted Us.
 4. The Contract may only be amended by written agreement between us. However, we are entitled to amend these Terms and Conditions, but such amendment will not affect existing Contracts, but only Contracts entered into after the amendment takes effect. We will send you information about the change to your email address at least 14 days before the change takes effect
 5. In the event of force majeure or events that cannot be foreseen (natural disaster, pandemic, operational failures, subcontractor failures, etc.), we shall not be liable for damages caused as a result of or in connection with the force majeure, and if the force majeure lasts for more than 10 days, we and you shall have the right to withdraw from the Contract.
 6. A sample complaint form and a sample withdrawal form are attached to the Terms and Conditions.
 7. The Agreement, including the Terms, is archived electronically with Us but is not accessible to You. However, You will always receive these Terms and Conditions and the Order Confirmation with a summary of the Order by email and You will therefore always have access to the Contract without Our involvement. We recommend that you always save the Order Confirmation and the Conditions.
 8. These Terms and Conditions shall take effect on April 24, 2024.

 

ANNEX 1 - COMPLAINT FORM

Addressee:              AAU Bookstore

                                   Anglo-americká univerzita, z.ú.

                                   Letenská 120/5,

                                   118 00 Praha 1

Making a claim

Date of conclusion of the Contract:

 

Name and surname:

 

Address:

 

E-mail address:

 

Goods that are claimed:

 

Description of defects Goods:

 

Suggested method for settling the complaint, if applicable, indicating the bank account number for providing the discount:

 

At the same time, I ask for a confirmation of the claim, stating when I exercised this right, what is the content of the claim together with my claim, including the date and method of settlement of the claim.

 

Date:

Caption:

 

 

 ANNEX 2 - WITHDRAWAL FORM

Addressee:              AAU Bookstore

                                    Anglo-americká univerzita, z.ú.

                                    Letenská 120/5,

                                    118 00 Praha 1

 

I hereby declare that I withdraw from the Contract:

Date of conclusion of the Contract:

 

Name and surname:

 

Address:

 

E-mail address:

 

Specification of the Goods to which the Contract relates:

 

The method for reimbursement of the funds received, including, where applicable, the bank account number:

 

 

If the buyer is a consumer, he/she has the right to withdraw from the already concluded purchase contract within 14 days from the date of receipt of the goods, without giving any reason and without any penalty, if he/she has ordered the goods via the e-shop of AAU Bookstore ("Company") or other means of distance communication, except for the cases referred to in Section 1837 of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended. The Buyer shall notify the Company of such withdrawal in writing to the Company's business address or electronically to the e-mail address indicated on the sample form.

If the buyer, who is a consumer, withdraws from the purchase contract, he shall send or hand over to the Company the goods he has received from the Company without undue delay, not later than within 14 days from the withdrawal from the purchase contract.

If the buyer, who is a consumer, withdraws from the purchase contract, the Company shall return to him without undue delay, no later than within 14 days of withdrawal from the purchase contract, all funds (purchase price of the delivered goods), including the cost of delivery, which he has received from him on the basis of the purchase contract, in the same manner. If the Buyer has chosen a method of delivery other than the cheapest method of delivery offered by the Company, the Company shall refund the Buyer the cost of delivery only in the amount corresponding to the cheapest method of delivery offered. The Company shall not be obliged to return the monies received to the Buyer before the Buyer has handed over the goods to the Company or proved that it has dispatched the goods to the Company.

 

Date:

Caption:

 

 

Back shopping