GDPR

GDPR in English can be found below on the page. In case of a legal dispute, the Czech version of these terms will be applied.

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jsme  AAU Bookstore at Anglo-americká vysoká škola, z.ú., Letenská 120/5, 118 00 Praha 1

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://shop.aauni.edu/

Pro prodej zboží  a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 1. Zpracování osobních údajů
 2.  Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, příjmení, email, adresa v případě žádosti o zaslání na adresu. 

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně prodávaného zboží. 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše data budeme zpracovávat nejdéle 2 roky od naší poslední komunikace.

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, email. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 2 roky od dodání zboží.

 1. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží (Zásilkovna s.r.o. Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139387)
 • Finanční oddělení, marketingové a oddělení prodeje reklamních předmětů na univerzitě Anglo-americká vysoká škola, z.ú., Letenská 120/5, 118 00 Praha 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. 

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů - Ing. Zdeněk Johanovský dpo@aauni.edu

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese dpo@aauni.edu nebo zavolejte na tel. č.+420 257 530 202

 1. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

[•]

[•]

[•]

Relační /Permanentní ([•] hodin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 24. dubna 2024

 

 

GDPR

 

We are Anglo-American College, Letenská 120/5, 118 00 Prague 1

We operate an e-shop on the website https://shop.aauni.edu/

We process certain personal data for the sale of goods and the operation of our website.

The processing of personal data is governed in particular by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) ("GDPR")

 1. Processing of personal data
 2. Processing of personal data when using the contact form

If you enquire about our products, we will work with the contact details you provide, mainly via the enquiry form. These are.

For what reason?

We will contact you through them for further arrangements regarding the goods sold.

On what legal basis?

This is processing on the basis of Article 6(1)(b) GDPR - contract negotiation or pre-contractual measures at your request.

How long will we process personal data?

We will process your data for a maximum of 2 years from our last communication.

 1. Processing of personal data in case of purchase

 If you make a purchase with us, we will work with the data you fill in. These are mainly billing data: name, surname, address, email.

 For what reason?

We need to process personal data to fulfil our contract - to deliver our goods to you. We will also communicate with you via your contact details regarding the status of your order, or regarding complaints or your queries.

We will also process personal data for the fulfilment of our obligations under the law (mainly for accounting and tax purposes, or for the settlement of complaints, etc.).

 

On what legal basis do we process personal data?

This is processing based on Article 6(1)(b) GDPR - performance of a contract and Article 6(1)(c) GDPR - performance of our legal obligation.

 How long will we process personal data?

For the period of our service and thereafter for 2 years from the delivery of the goods.

 1. Who gets access to the data?

Your data will stay with us. However, we do have some companies or other persons working for us who get access to the data because they help us run our e-shop. These are:

 • the operator of the Shoptet e-shop platform (Shoptet a.s., with registered office at Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Prague 6, company ID 289 35 675, registered with the Municipal Court in Prague, section B, insert 25 395)
 • companies involved in the dispatch of goods (Zásilkovna s.r.o. Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, Company registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 139387)
 • Finance, marketing and promotional items sales department at the university Anglo-American College, Letenská 120/5, 118 00 Praha

We process personal data only within the European Union.

III. What else you should know

In our company, we have an appointed data protection officer - Ing. Zdeněk Johanovský dpo@aauni.edu

 Our company does not make decisions based on automated processing or profiling.

If you have any questions about your personal data, please contact us at dpo@aauni.edu or call us at +420 257 530 202

 1. Use of cookies

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit our website. Cookies are then sent back to the website or another website that recognises them on each subsequent visit.

 

Cookies perform a variety of tasks, such as enabling you to navigate between websites efficiently, remembering your preferences and generally improving the user experience. They can also ensure that the advertisements displayed online are better tailored to your personality and interests.

 We use the following cookies on the website:

 • Necessary cookies: these are required for the operation of the website, for example, to allow you to log into secure areas of the site and other basic functionality of the site. This category of cookies cannot be disabled.
 • Analytical/statistical cookies: for example, they allow us to recognise and track the number of visitors and to monitor how our visitors use the website. They help us to improve the way the site works, for example by enabling users to easily find what they are looking for. We only run these files with your prior consent

 

Please note that third parties (including, for example, external service providers) may also use cookies and/or access data collected by cookies on the website.

 Cookies used:

Technical name

Publisher

Purpose o Description of cookies

Duration

[-]

[-]

[-]

Relational /Permanent ([-] hours)

 

 

 

 

 

 

 

 

Further information about cookies and the current list of cookies can be found via the individual web browsers, most often under Developer Tools.

Consent can be expressed by means of a check box contained in the so-called cookie bar. You can subsequently refuse cookies in your browser settings or set to use only some of them.

For more information on managing cookies in individual browsers, please visit the following links:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 1. Your rights in relation to the processing of personal data

The GDPR gives you, among other things, the right to contact us and ask for information about what personal data we process, to request access to this data and have it updated or corrected, or to request a restriction on processing, you can request a copy of the personal data we process, request that we delete your personal data in certain situations, and in certain cases you have the right to data portability. You can object to processing on the basis of legitimate interest.

If you believe that we are not handling your data correctly, you have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection or take your claims to court.

 

These conditions are effective from 24 April 2024

 

Back shopping